Hlavní nabídka
Navigace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti JM-DODOS s.r.o.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího pro všechny smluvní vztahy vzniklé odesláním objednávky z on-line objednávkového systému www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.stavebny-raj.sk, nebo www.fasadainak.sk a doplňují tak Všeobecné obchodní podmínky společnosti JM-DODOS s.r.o., závazné pro všechny smluvní vztahy se společností JM-DODOS s.r.o.

I. Základní ustanovení

 • Prodávající je obchodní firma JM-DODOS s.r.o., se sídlem Loužky 100, 67921 Bořitov, IČO 02907917, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82712 (dále jen "prodávající"). Prodávající je zároveň provozovatelem objednávkových systémů www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.stavebny-raj.sk, nebo www.fasadainak.sk a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Kupující je každý, kdo se zaregistruje nebo odešle objednávku prostřednictvím systému www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.stavebny-raj.sk, nebo www.fasadainak.sk (dále jen "kupující").
 • Spotřebitel je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a objednané zboží a služby nepoužívá pro podnikání. Je-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v platném znění.
 • Kupující, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami není spotřebitel. Není-li kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 • Registrací v tomto on-line objednávkovém systému nebo odesláním on-line objednávky z tohoto systému nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodávajícím prostřednictvím tohoto systému kupující výslovně potvrzuje:
  1. že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačními podmínkami prodávajícího a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,
  2. že akceptuje výši ceny objednaného zboží, včetně všech uvedených příplatků a poplatků, platnou v den odeslání objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak,
  3. že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu těchto obchodník podmínek.
 • Zasláním nebo odesláním e-mailu kupujícímu se rozumí odeslání e-mailu na "Kontaktní e-mail", tedy e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci nebo odeslání on-line objednávky.
 • On-line objednávkou se rozumí objednávka zaslaná prostřednictvím objednávkového systému www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.stavebny-raj.sk, nebo www.fasadainak.sk
 • Má-li být jakákoliv skutečnost oznámena prodávajícím kupujícímu, považuje se takové oznámení za řádně doručené kupujícímu i tehdy, kdy:
  1. prodávající doručil písemné oznámení do poštovní schránky kupujícího označené jeho jménem v místě jeho bydliště na adrese uvedené v objednávce kupujícího,
  2. nebo prodávající odeslal oznámení kupujícímu doporučeně, avšak adresát nebyl doručovatelem zastižen a ani si následně nevyzvedl doporučené psaní na příslušné poště ve standardní lhůtě jejího uložení,
  3. prodávající odeslal oznámení e-mailem kupujícímu, přičemž prodávajícímu nebylo ani v přiměřené lhůtě vráceno informační oznámení poskytovatele emailové služby o nedoručení takového emailu nebo o jiné skutečnosti, na základě níž nemohlo dojít k doručení dané emailové zprávy.
 • Uveřejnění nabízeného zboží prodávajícím v tomto on-line objednávkovém systému není návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností prodávajícího a nezakládá tak prodávajícímu žádné závazky vůči kupujícímu.
 • Nabídka zboží je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního zboží v rámci specifikace zboží, přičemž pokud doba platnosti nabídky není výslovně uvedena, má se vždy za to, že nabídka zboží platí do odvolání.
 • Platnost všech akčních nabídek nebo slev je do vyprodání zásob nebo do ukončení akce prodávajícím.
 • Kupující potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačními podmínkami prodávajícího učiněný elektronickou formou zejména tak, že při realizaci objednávky kupující potvrdí, že provedením dokončení či odesláním objednávky bez výhrad souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně. Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.

II. Osobní údaje

 • Veškeré údaje, které zde kupující uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Prodávající, který je zároveň provozovatel tohoto on-line objednávkového systému je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 • V případě objednávky u společnosti JM-DODOS s.r.o. zpracováváme následující osobní údaje:
  • identifikační údaje – jméno a příjmení, přihlašovací jméno do webového systému, případně IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
  • kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa;
  • údaje o vašich objednávkách – údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích;
 • Jestliže u nás nakoupíte, vaše údaje používáme, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. S pomocí vašich kontaktů a dalších údajů Vám můžeme zobrazovat a zasílat naše speciální nabídky. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány nebo pokud s námi komunikujete.
 • Vaše osobní data uchováváme zabezpečeně, tak aby nemohlo dojít ke zneužití neoprávněnou osobou. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme on-line.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny smluvnímu dopravci pro účely doručení zboží.
 • Zpracování na základě plnění smlouvy
  • Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. V případě že u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete. Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které byly u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje.
  • Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.
 • Zpracování na základě plnění právních povinností
  • Některé údaje musíme uchovávat kvůli plnění zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
   • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
   • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
   • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  • Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k vaší objednávce.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování
  • V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. V případě oprávněného důvodu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme. Právo na výmaz bohužel nelze uplatnit v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti.
  • Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme vám povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
 • Zákazník svým svobodným rozhodnutím odeslat on-line objednávku a poskytnout tak prodávajícímu své osobní údaje dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a na dobu neurčitou tak uděluje prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů v poskytnutém rozsahu pro účely splnění zákonných povinností a pro obchodní, marketingové a archivační účely prodávajícího.

III. Odeslání objednávky a vznik kupní smlouvy

 • Objednávka odeslaná prostřednictvím on-line objednávkového systému www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.stavebny-raj.sk, nebo www.fasadainak.sk je považována za návrh kupní smlouvy.
 • Prodávající potvrdí kupujícímu doručení on-line objednávky zasláním informačního e-mailu. Toto potvrzení není ještě považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.
 • K uzavření kupní smlouvy dochází až přijetím (akceptací) on-line objednávky prodávajícím. O tomto přijetí (akceptaci objednávky) informuje prodávající kupujícího odesláním e-mailu se závazným potvrzením přijetí objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Podmínkou přijetí on-line objednávky prodávajícím je správné a úplné vyplnění veškerých požadovaných údajů v objednávkovém formuláři kupujícím.
 • Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím dodatečné potvrzení odeslané on-line objednávky dalším vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemnou formou. Objednávka není platná a kupní smlouva v takovém případě nevznikne, dokud kupující požadovaným způsobem potvrzení objednávky neprovede.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout on-line objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy bez udání důvodu, zejména pak pokud nastanou okolnosti, pro které není schopen objednávku plnit.
 • Doručená objednávka kupujícího se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího:
  1. jestliže prodávající vyrozumí kupujícího, že objednávku či její část nepřijímá či odmítá
  2. v případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu závazné přijetí objednávky nejpozději do 10-ti pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím.

IV. Změna nebo zrušení objednávky

 • Kupující má právo zrušit on-line objednávku bez udání důvodu pouze před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího, tj. do vzniku kupní smlouvy. Zrušení musí být provedeno vždy písemnou formou (e-mailem, faxem) a stává se účinným okamžikem doručení prodávajícímu.
 • V případě zrušení již závazně potvrzené objednávky (tedy po vzniku kupní smlouvy) musí s jejím zrušením souhlasit prodávající a v takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu případnou škodu vzniklou tímto jednáním. Právo na odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele v zákonné lhůtě, jak je specifikováno níže, není dotčeno.
 • Prodávající je oprávněn zrušit již přijatou a potvrzenou on-line objednávku, nebo její část, v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává či z jiného důvodu ho prodávající již není schopen pro kupujícího zajistit. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou nebo část kupní ceny, vrátí prodávající nejpozději do 14-ti dnů odpovídající částku převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.
 • Pokud je objednané zboží možno dodat, avšak došlo ke změně podmínek dodávky daného zboží (zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je prodávající povinen bezodkladně vyrozumět o této skutečnosti kupujícího s žádostí o vyjádření, zda má kupující zájem o zboží za takto změněných podmínek:
  1. jestliže se kupující vyjádří prodávajícímu ve lhůtě určené prodávajícím, že má zájem o zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou objednávku a dále se postupuje jako u nové objednávky,
  2. pokud nemá kupující zájem o dodání zboží za takto změněných podmínek má právo odstoupit od kupní smlouvy se všemi vyplývajícími důsledky.
 • Prodávající je rovněž oprávněn zrušit objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany kupujícího se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedeném v informačním e-mailu nebo na pro forma faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

 • Pokud je kupujícím spotřebitel, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem dle §1829. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je také Vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, které je přístupné na internetových stránkách prodávajícího, jehož náležitosti stanoví pode ustanovení § 1820 odst. 2 občanského zákoníku prováděcí právní předpis - nařízení vlády č. 363/2013 Sb. V případě odstoupení je kupující povinen:
  1. o tom nejprve písemnou formou (fax, e-mail, dopis) na Formuláři pro odstoupení od smlouvy, který je přístupný na internetových stránkách prodávajícího, informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresy pro vrácení peněz,
  2. poté pouze nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady neprodleně zaslat, nebo osobně doručit, v původním obalu (pokud je to z povahy věci možné), kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., na adresu provozovny prodávajícího.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. Zboží musí být vráceno v souladu s ust. § 1831 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. veškeré vnitřní i venkovní parapetní desky řezané na míru, tj. pokud jsou dodávány v jiné než maximální délce; plotové plaňky z PVC pokud jsou dodávány v jiné než 6ti metrové délce, nebo jsou osazené krytkou; nestandardní barvy a dekory obkladů nebo plastových palubek, které nemá prodávající standardně skladem a jsou vyrobeny či objednány pouze na základě objednávky kupujícího, apod.),
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Kupujícímu bude při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží vrácena kupní cena vráceného zboží v plné výši. Kupující však nemá nárok na vrácení ceny za dopravu zboží a všech ostatních expedičních, manipulačních a jiných poplatků účtovaných k ceně zboží v části, která převyšuje nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijatou kupní cenu a náklady na jeho dodání dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že ze zboží odeslal.
 • Prodávající kupujícího v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku upozorňuje, že kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Vrácené zboží je kupující povinen zasílat pouze způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození až do jeho doručení. Zaslání zboží zpět prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty, vráceny zpět odesílateli a vedeny dále jako nevrácené.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 • Prodávající neprodleně po obdržení vraceného zboží zašle na adresu kupujícího fakturu - dobropis na vrácené zboží a kupující je povinen zaslat jednu potvrzenou kopii zpět na adresu prodávajícího.
 • Prodávající uhradí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky ve smyslu ust. § 1832 převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu kupujícího.
 • Ustanovení čl. "Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem" se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem.

VI. Dodání zboží - obecné podmínky

 • Místem plnění (dodání zboží) je dodací adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebo v případě osobního odběru adresa provozovny prodávajícího.
 • Za dodání zboží se považuje jeho prokazatelné doručení na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v případě osobního odběru převzetí zboží kupujícím nebo kupujícím zmocněnou osobou.
 • Ke každé dodávce vystavuje prodávající daňový doklad (fakturu nebo prodejku). Tento doklad je přibalen k dodávanému zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném dodání daňového dokladu. V takovém případě pak obsahuje dodávané zboží pouze dodací list.
 • Dodání zboží probíhá v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
 • O tom, že je objednané zboží předáno k expedici nebo připraveno k osobnímu odběru, je kupující vždy informován zasláním e-mailové zprávy s informací o změně stavu objednávky.
 • Při dodání zboží na dodací adresu je kupující povinen zajistit složení zboží z dopravního prostředku přepravce vlastními silami a prostředky a v co nejkratším čase.
 • Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů na jeho straně (např. nesprávně uvede dodací adresu, v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu v případě hotovostní úhrady nebo dobírky, popř. není schopen složit zboží), nese kupující veškeré náklady spojené s marným nebo opakovaným dodáním v plné výši.

VII. Dodání zboží - dodací lhůty

 • Dodací lhůta začíná běžet, v závislosti na tom, jak bylo stranami v kupní smlouvě ujednáno :
  1. dnem vzniku kupní smlouvy (tj. od závazného potvrzení objednávky prodávajícím) za podmínky, že kupující poskytl prodávajícímu všechny požadované podklady a údaje nutné pro vyřízení objednávky,
  2. nebo dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího v případě platby předem nebo zálohy.
 • Pro dodací lhůtu celé objednávky je rozhodná nejdelší z dodacích lhůt u jednotlivých položek objednávky, dílčí plnění je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.
 • Pro dodací lhůtu je rozhodné skladové množství objednaného zboží aktuální v okamžiku vzniku kupní smlouvy, tedy v okamžiku potvrzení závazného přijetí (akceptace) objednávky kupujícím.
 • Není-li uvedeno jinak, pak platí tyto standardní dodací lhůty:
  1. může při osobním odběru kupující zboží odebrat ihned po závazném přijetí objednávky prodávajícím, a to v pracovní době odběrního místa prodávajícího
  2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno do 3 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky, nejpozději však do 10 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky
  3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
  1. bude k osobním odběru zboží nachystáno obvykle do 5 pracovních dnů od závazného přijetí objednávky prodávajícím, nebo pokud si vyžádá úprava zboží delší lhůtu, budete o tom prodávající informovat kupujícího
  2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nebo pokud si vyžádá úprava zboží delší lhůtu, budete o tom prodávající informovat kupujícího
  3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno v závislosti na aktuálních možnostech prodávajícího ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
  1. bude k osobním odběru zboží nachystáno v "Obvyklé dodací lhůtě" uvedené v detailu zboží, počítáno od závazného přijetí objednávky prodávajícím
  2. při zvolené dopravě přepravní službou je zboží obvykle expedováno následující pracovní den (nejpozději však do 10 pracovních dnů) po "Obvyklé dodací lhůtě" uvedené v detailu zboží, počítáno od závazného přijetí objednávky prodávajícím
  3. při zvolené dopravě dodavatelem je zboží expedováno ve lhůtě, kterou prodávající telefonicky nebo e-mailem dohodne s kupujícím
  1. v případě, že je veškeré objednané zboží v okamžiku vzniku kupní smlouvy v dostatečném množství skladem u prodávajícího:
  2. v případě, že objednávka obsahuje zboží upravované na míru (typicky okenní parapety, plotové plaňky, apod.):
  3. v případě, že objednávka obsahuje položky zboží, které v okamžiku vzniku kupní smlouvy nejsou v dostatečném množství skladem u prodávajícího, nebo zboží, které prodávající standardně nemývá skladem
 • O tom, že objednané zboží je již připraveno k osobnímu odběru, nebo že bylo expedováno, je kupující vždy informován zasláním e-mailové zprávy s informací o změně stavu objednávky.
 • Expedováním zboží se rozumí jeho předání k dopravě. Zboží je obvykle doručováno zákazníkovi v následující pracovní den po odeslání oznámení o expedici.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení obvyklé dodací lhůty, uvedené v detailu každé položky zboží. O změně dodací lhůty bude kupujícího informovat telefonicky nebo e-mailem. Nedodá-li pak prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené prodloužené lhůtě, je kupující oprávněn od kupní smlouvy nebo její části odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemnou formou (faxem, e-mailem).
 • Za standardní dobu dodání se považuje 5 - 40 pracovních dní od předání objednávky dodavateli, 95% zásilek dorazí zákazníkům do 14 pracovních dní od doby odeslání.  
 • Dodací lhůta se může ve vyjmečných případech prodloužit až na 180 dní.
 • Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat jakoukoliv náhradu škody, která jemu nebo třetí straně byla způsobena z důvodu nedodržení dodací lhůty či odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nedodržení dodací lhůty.

VIII. Dodání zboží - způsoby a cena

 • Pokud kupující před odesláním objednávky zvolí jako způsob dopravy osobní odběr, bude objednané zboží připraveno k odebrání v provozovně prodávajícího.
 • Pokud kupující zvolí dodání zboží na dodací adresu, bude dodávka realizována podle způsoby dopravy, který kupující zvolil před odesláním objednávky:
  1. při volbě dopravy dodavatelem bude zboží dodáno na zvolenou dodací adresu přímo prodávajícím nebo jím najatým přepravcem
  2. při volbě dopravy přepravní službou bude zboží dodáno na zvolenou dodací adresu smluvní přepravní službou.
 • Za dodání zboží na dodací adresu můžou být účtovány k ceně zboží další poplatky o jejichž výši je kupující vždy informován před odesláním on-line objednávky. Poplatky za dodání zboží (cena dopravy) se stanovují následovně:
  1. při volbě dopravy osobní odběr se neúčtují žádné poplatky
  2. při volbě dopravy dodavatelem je cena za dopravu stanovena v závislosti na přepravní vzdálenosti a celkové výši ceny objednávky, se vzrůstající přepravní vzdáleností cena stoupá, naopak za výši celkové ceny objednávky je z této ceny poskytována sleva
  3. při volbě dopravy přepravní službou závisí cena za dopravu pouze na celkové hmotnosti objednávky (ta se průběžně zobrazuje v nákupním košíku) a nezávisí ani na přepravní vzdálenosti, ani na výši ceny objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob dopravy zvolený kupujícím při odeslání on-line objednávky v závislosti na druhu a množství dopravovaného zboží. Pokud by tato změna znamenala zvýšení ceny za dopravu, projedná novou cenu s kupujícím předem.

IX. Dodání zboží - kontrola dodávky

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti zjevné vady zboží.
 • Při dodání zboží na dodací adresu kupujícího je kupující povinen zkontroloval obsah dodávky bezprostředně při převzetí zboží od dopravce a za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu. Podepsáním přepravního nebo dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a kompletní.
 • Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozené, zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu nebo pokud má zboží zjevné vady, je kupující povinen tyto skutečnosti vyčerpávajícím způsobem napsat přímo do přepravního listu (je-li dopravcem třetí osoba, obvykle přepravní služba) nebo do dodacího listu (v případě závozu dodavatelem) za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu.
 • Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách dodávky na přepravním nebo dodacím listě, na pozdější reklamace druhu, množství, zjevných vad nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel a reklamační řízení nebude zahájeno.

X. Ujednání o cenách

 • Veškeré uvedené ceny jsou smluvní.
 • Veškeré ceny, slevy a akční nabídky zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím tohoto on-line objednávkového systému.
 • Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn zde uvedených cen.

XI. Platební podmínky

 • Platba za objednané zboží v tomto on-line objednávkovém systému může být uskutečněna:
  1. v hotovosti při převzetí zboží
  2. v hotovosti dobírkou při převzetí zboží
  3. převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží
  4. převodem nebo hotovostně na fakturu se splatností po dodání zboží, pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu s prodávajícím a prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami.
 • Za jednotlivé způsoby platby můžou být účtovány poplatky nebo poskytnuty slevy, o kterých je kupující vždy informován před odesláním on-line objednávky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob platby zvolený kupujícím při odeslání on-line objednávky a před potvrzením objednávky požadovat od kupujícího provedení platby předem nebo uhrazení zálohy na objednané zboží. Děje se tak zejména při objednání zboží nestandardních rozměrů, upravovaného na míru nebo u zboží, které nemá prodávající na skladě nebo u objednávek většího rozsahu.
 • Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazení dobírky nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu.
 • Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není prokazatelně dohodnuto jinak.

XII. Reklamace a záruky

 • Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady a záruční podmínky jsou upraveno Reklamačními podmínkami prodávajícího, které jsou nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

XIII. Nebezpečí škody na zboží

 • Nebezpečí škody na zboží je podrobně upraveno ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti JM-DODOS s.r.o.
 • Veškeré zboží z tohoto on-line objednávkového systému je prodáváno pod výhradou vlastnictví a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny prodávajícímu
 • Výhrada vlastnictví je podrobně upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti JM-DODOS s.r.o.

XIV. Upozornění

 • Zobrazení barevnosti na monitoru nebo jiném zobrazovacím zařízení nemusí odpovídat barvě a odstínu skutečného produktu.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že informace o zboží uvedené na těchto stránkách jsou většinou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z těchto nebo jiných námi provozovaných stránek.
 • Informace o možnostech použití předmětu koupě, technické poradenství - obzvláště návod k obsluze a údržba předmětu koupě - a další údaje jsou poskytovány dle nejlepšího vědomí, avšak nezávazně a při vyloučení ručení, ledaže by prodávající porušil své povinnosti záměrně nebo hrubou nedbalostí. Informace kupujícího neosvobozují od vlastní kontroly zboží a materiálů na jejich způsobilost pro plánované procesy a účely.

XV. Závěrečná ustanovení

 • Pokud si smluvní stranu sjednaly v kupní smlouvě, rámcové smlouvě nebo jiném písemném dokumentu odlišná ujednání mají tyto vždy přednost před těmito Obchodními podmínkami jakožto i před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti JM-DODOS s.r.o.
 • Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
 • Hovorné na telefony uvedené na těchto stránkách je účtováno dle standardního ceníku Vašeho telekomunikačního operátora. Prodávající neúčtuje kupujícím žádné náklady, vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku.
 • Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí kupující.
 • Kupující není oprávněn práva z kupní smlouvy převádět na třetí osoby.
 • Tyto Obchodní podmínky jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 • Pro všechny spory vyplývající z této kupní smlouvy je aplikováno výhradně právo České republiky. Kupní právo Evropské unie (CISG) je přitom vyloučeno.

XVI. Aktualizace podmínek a pravidel

Společnost JM-DODOS s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pokud máte v jakémkoliv aspektu našich Obchodních podmínek nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jejich část nevyhovuje, kontaktujte nás.

Podmínky užití webových stránek

Přístupem k webům společnosti JM-DODOS s.r.o. 1) společnosti JM - DODOS s.r.o. se sídlem Loužky 100, 679 21 Bořitov IČ: 02907917, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 82712 a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup k web stránkám podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

1) www.stavebniraj.cz, www.fasadajinak.cz, www.fasadniobklad.cz, www.plastove-palubky-obklady.cz, www.ohebnekamenneobklady.cz, www.plastoveplotylevne.cz, www.korkovefasady.cz, www.stavebny-raj.sk, www.fasadainak.sk, www.korkovefasady.sk, www.plastoveobklady.sk, www.fasadnesystemy.sk, www.flexibilneobklady.sk

 • Obsah webových stránek
  Webové stránky obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti JM-DODOS s.r.o. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat. Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.
 • Autorská práva – upozornění
  Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro Vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti JM-DODOS s.r.o.
 • Obchodní značky
  Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti JM-DODOS s.r.o. nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti JM-DODOS s.r.o. nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.
 • Odkazy na jiné weby
  Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy vedoucí na jiné weby, které jsou zcela nezávislé na našich webech. JM-DODOS s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným webům spojeným s webovými stránkami provádíte na vaše vlastní nebezpečí.
 • Žádná záruka přesnosti
  Třebaže se všemožně snažíme zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nelze zaručit jejich přesnost a naše společnost JM-DODOS s.r.o. není odpovědná za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.
 • Omezení odpovědnosti
  Společnost JM-DODOS s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu k webovým stránkám a následně dole uvedené weby, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané z našich webových stránek.
 • Využívání cookies
  Protože chceme našim zákazníkům a návštěvníkům našeho webu co nejvíce zpřehlednit procházení našeho webu, používáme službu Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webu. Více informací o využívání souborů cookies naleznete na této adrese.
Tento web používá pro svůj provoz cookies. Více informací